ޚަބަރުތައް

މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި "ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ 2024" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ޖަމްއިއްޔާތައް ބާރުވެރި ކުރުމަށް އިންސާނީ ވަސީލައްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމިއޮންނާނަން: މިނިސްޓަރ

އާރޓްސް ސްކޫލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: މިނިސްޓަރ

މީޑިއާ ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޅިން އާ މިސްރާބަކަށް ދެވޭނެ: މިނިސްޓަރ

ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އެހީ ދޭން ނިންމައިފި

ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ ހުވަދު އަތޮޅުއުތުރުބުރީގައި މިމަހު ފަށަނީ

އާ ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ގާއިމް ވެގެންދާއިރު ދާއީމީ ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް ޒުވާނުންނަށް އުފެދިގެން ދާނެ: މިނިސްޓަރ

މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް އައްޑޫއަށް

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ދެވަނަ ބެޗުގައި ތަމްރީނުވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

"ޒުވާނުންގެ ބަދިގެ" ނަމުގައި ކައްކާ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށަނީ