އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީގެ އާންމު އިޢުލާންތައް

މިނިސްޓްރީ އަށް އޮފީސް މޭޒު، ގޮނޑި އަދި ފައިލިންގ ކެބިނެޓް ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެ

ވޯކްޝޮޕަށް ބައިވެރިން ހޯދުން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އާންމު މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް އިސްލާހުކުރުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން

މިނިސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ ސާމާނު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ބެކްޑޮރޮޕް، ކެންވަސް ސްޓޭންޑާއި އެކު، ލައިޓިންގ އަދި ސައުންޑްގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އާންމު މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން