Announcements

Our Announcements

Looking for a technician to handle projector service, maintenance and repairs

Nominations open for Youth Awards

މިނިސްޓްރީ އަށް އޮފީސް މޭޒު، ގޮނޑި އަދި ފައިލިންގ ކެބިނެޓް ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެ

Seeking Participants for Workshop

Open for Proposals for Grants for NGO

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އާންމު މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް އިސްލާހުކުރުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން

މިނިސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ ސާމާނު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ