ނޫސް ބަޔާން

މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާނާްއި ތަފްސީލް

ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 ން އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓަލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނަންސްގެ ބައިވެރިންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާ ބޭއްވުން

އާ އަހަރުފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް2024" ގެ ރޭގަނޑު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޙަރަކާތް ފަސްކުރުމާއިގުޅޭ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން