ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޑިރެކްޓަރ

އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ