ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ފާތިމަތު އަޙުމަދު

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ

ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި, މައުލޫމާތާއި ފަންނާ ބެހޭ ވުޒާރާ

އިސް މުއައްޒަފުން

ސައުދަތު އަފީފް

ޑިރެކްޓަރ

ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ނަސްރީނާ އިދުރީސް

ޑިރެކްޓަރ

އެންޖީ.އޯ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޖަވާދު ޔޫސުފް

ޑިރެކްޓަރ

މީޑިއާ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސެކްޝަން

ޢާއިޝަތު ޛަރާ

ޑިރެކްޓަރ

ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ސެކްޝަން

އައިޝަތު ހުދާ

ޑިރެކްޓަރ

އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ޝާދިޔާ އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޓްރައިނިންގް ސެކްޝަން

ޝަފާއަތު ހަބީބު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން

އާމިނަތު މުހައްމަދުު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް

ފާތިމަތު ޝިހާމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

އިމާދު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ޤައުމީ އަރުޝީފް