ތަސައްވުރު

ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ހީވާގި، އުފެއްދުންތެރި، އަދި އަހުލުވެރި ރައްޔިތުންނަށް ހަދައި، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުވުމުގައި އެމީހުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން.

އަމާޒު

ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއި މައުލޫމާތާއި ފަންނާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ އަބަދުވެސް ދިވެހި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވައި، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި، ފަންނީޔާތާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށެވެ.