ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަން ކޯހުގެ ޤައުމީ ސެޓްފިކެޓް ތިނެއްގެ ދަސްވެނިވުން

ކޮމިއުނިޓީ އަޕްސްކިލިންގ ޕްރޮގްރާމް (ސީ.ޔޫ.ޕީ)ގެ ދަށުން ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަން ކޯހުގެ ޤައުމީ ސެޓްފިކެޓް ތިނެއްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. ބައިވެރިންގެ އަދަދު: 21 ތަން: ރ. ހުޅުދުއްފާރު

gallery
gallery
gallery
gallery