މިނިސްޓްރީ އަށް އޮފީސް މޭޒު، ގޮނޑި އަދި ފައިލިންގ ކެބިނެޓް ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެ

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބުބޭނުންވެއްޖެ:

މިނިސްޓްރީ އަށް އޮފީސް މޭޒު، ގޮނޑި އަދި ފައިލިންގ ކެބިނެޓް ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް bid@youth.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނީ ބީލަން ހުށައެޅޭނީ 28 މޭ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމުގެ ތާވަލެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:

29 މޭ 2024

ބުދަ

09:30

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޯމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

(ސޯޝަލް ސެންޓަރު)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން:

6 ޖޫން 2024

އާދީއްތަ

09:30މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޯމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

(ސޯޝަލް ސެންޓަރު)

ގުޅުންހުރި ފައިލްތައް

ޑައުނލޯޑު ފައިލް އެއް ނެތް