ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަދި އޭ2 ޝީޓް (ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ)

21 ނޮވެމްބަރު 2022

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަދި އޭ2 ޝީޓް (ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ) އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)141-HR/141/2022/303
303- Project Officer MS1 website
ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ (214.38 KB)