ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަދި އޭ2 ޝީޓް (އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ)

27 މާރިޗު 2023

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަދި އޭ2 ޝީޓް (އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ) (ނ.ވެލިދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު) އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)141-HR/141/2023/66
66-A2_Sheet_Asst Program Officer GS3 (N.Velidhoo) - website
ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ (205.21 KB)