ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަދި އޭ2 ޝީޓް (އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ)

21 ނޮވެމްބަރު 2022

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަދި އޭ2 ޝީޓް (އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ) އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)141-HR/141/2022/314
Accounst Officer MS2 A2 website
ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ (212.8 KB)