މ.ރަތްމަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ނިމިފައި

0 އިންސައްތަ

މ.ރަތްމަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

06 ނޮވެމްބަރު 2022

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

07 ނޮވެމްބަރު 2022

މަސައްކަތުގެ އަގު

1,468,887 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ

މ.ރަތްމަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އާއެކު ސޮއިކުރީ 6 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 1،468،887.59 ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތް ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ފަށާތާ 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ.