ގއ.ގެމަނަފުށި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ނިމިފައި

0 އިންސައްތަ

ގއ.ގެމަނަފުށި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

06 ނޮވެމްބަރު 2022

މުއްދަތު

120 ދުވަސް

Deadline: 06 މާރިޗު 2023

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

07 ނޮވެމްބަރު 2022

މަސައްކަތުގެ އަގު

4,461,159 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ލައިކަންސް އިންވެސްޓްމަންޓް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ

ގއ.ގެމަނަފުށި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ލައިކަންސް އިންވެސްޓްމަންޓް އާއެކު ސޮއިކުރީ 6 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4،461،159.84 ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތް ލައިކަންސް އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ފަށާތާ 120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ.