ފޮތިން ދަބަސް ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

21 ޑިސެމްބަރު 2022

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އަދި އެރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކޮނޑޭގައި ބޭއްވި ފޮތިން ދަބަސް ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން.
މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ 23 އަންހެނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.