ބޭސިކް ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

14 ޑިސެމްބަރު 2022

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބޭއްވި ބޭސިކް ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު.
މި ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 4 އިން 12 ގެ ނިޔަލަށް  19 އަންހެން ބައިވެރިންނާއި، 15 ފިރިހެން ބައިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ 34 ބައިވެރިންނާއެކު މާލޭ ސިޓީގައި.