ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ 2022

24 އޮކްޓޯބަރު 2022

މިއަހަރުގެ އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް 10 ފަރާތަކަށް ދީފިއެވެ.
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މި އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހެވެ.