ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީން އެގްރީމަންޓް ކޮށްގެންނާއި ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް، މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
މިނިސްޓްރީން އެގްރީމަންޓްކޮށްގެންނާއި ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް، ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 

ޕްރޮޖެކްޓުތައް