މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް

މަސައްކަތް

  • ސްޕޯޓްސް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ހިންގުން
  • ސްޕޯޓްސްއަގުޅޭ ރިސަރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން މަސައްކަތްކުރުން
  • އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޑިޔުކޭޝަން މަސައްކަތްކުރުން
  • އެންޓި ޑޯޕިންގ ޓެސްޓިންގ މެނެޖްމަންޓް މަސައްކަތްކުރުން
  • އެންޓި ޑޯޕިންގގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ސަރާޑޯއާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން