ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް މެންޑޭޓް

  • ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކްލަބް/އެކަޑަމީ/އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހިންގާކޮމިޓީތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.
  • ކްލަބް/އެކަޑަމީ/އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ނިޝާން، ދިދަ އަދި މޮޓޯ ފާސްކުރުން.
  • ކްލަބް/އެކަޑަމީ/އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި އަހަރު ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން.
  • ކްލަބް/އެކަޑަމީ/އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން.
  • ކްލަބް/އެކަޑަމީ/އެސޯސިއޭޝަންތައް އުވާލަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ޤަވާޢިދާއެއްގިތަށް އުވާލުން.
  • ކްލަބް/އެކަޑަމީ/އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ފައިސާގެ އެހީދިނުން.
  • ކްލަބް/އެކަޑަމީ/އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑުދިނުން.
  • ކްލަބް/އެކަޑަމީ/އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އަވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން