ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

29 ޖޫން 2021

މި މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާން ނަންބަރު IUL)141-HR/141/2021/152) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ MS1 ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް