ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

30 ޖޫން 2021

މި މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާން ނަންބަރު IUL)141-HR/141/2021/151) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ MS2 ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް