ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

16 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މި މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާން ނަންބަރު IUL)141-HR/141/2021/179) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް