ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

14 ޖޫން 2021

މި މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާން ނަންބަރު IUL)141-HR/141/2021/132) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް