ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް 2021 އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

26 އޮކްޓޯބަރު 2022

ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގެ މުޖްތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެގޮތުން ހިލޭސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނާމެކެވެ.
ވީމާ، "ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް" އަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން، 10 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް