އަޅުގަނޑުމެން

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަކީ ކޮބާ؟

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 17 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، ހިންގާނީ މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ.

ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް

46 އައުޓްޑޯ ޖިމް
12 ވޮލީ ކޯޓް
61 ފުޓްސަލް ޕިޗް
ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ފަހުގެ ޚަބަރު

އިތުރު ޚަބަރުތައް
އިތުރު ޚަބަރުތައް

ފަހުގެ ޝާއިއުކުރުންތައް

އިތުރަށް ޝާއިއުކުރުންތައް
އިތުރަށް ޝާއިއުކުރުންތައް