ޚަބަރު

Card image cap

އ.ދ ގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ މިނިސްޓަރު މަޙްލޫފް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ