ޚަބަރު

Card image cap

ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ 15 މެޑަލްއަށްވުރެ ގިނައިން ހޯދުން: މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ރަމަޟާން މަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ހަފްތާރެސް ފަށައިފި

ހަފްތާރެސް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ރައީސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ތިން ޤައުމަކަށް

އައިއޯއައިޖީ 2023

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް އަދި ޕެރަލިމްޕިކްސްއަށް ޚާއްސަ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމަށް ސީޝެލްސްގެ ތާޢީދު ރާއްޖެއަށް

އައިއޯއައިޖީ 2023

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ