ޚަބަރު

Card image cap

15 މެޑަލްއާއެކު އެތުލީޓުން ރާއްޖެއަށް!

އައިއޯއައިޖީ 2019

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

އައިއޯއައިޖީ 2023 ގެ ބިޑު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އައިއޯއައިޖީ 2023

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

އައިއޯއައިޖީ 2023 ގެ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ރަސްމީކޮށް ބިޑު ހުށަހަޅައިފި

އައިއޯއައިޖީ 2023

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމަށް މޮރިޝަސްގެ ތާޢީދަށް އެދިއްޖެ

އައިއޯއައިޖީ 2023

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ރާއްޖޭގެ ބިޑަށް ތާޢީދު ކޮށްދިނުމަށް މަޑަގަސްކަރައިގައި އެދިއްޖެ

އައިއޯއައިޖީ 2023

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ