ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2017 Apr 29

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

"ޔޫތު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޯޕަން ޑޭ 2017"ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ޔޫތު ޑިޕަރޓްމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތް ކުރިޔަށްދިޔައީ މިމަހުގެ 21 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މާފަންނު ޔޫތު ސެންޓަރުގައެވެ

1 ދުވަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

1 ދުވަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލީ އާރިފް އާއި ހއ.ވަށަފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ހއ.ވަށަފަރުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޒާހިރު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ކުޅުންތެރިންނަކީ ރިވެތި އަޚުލާގާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައްޔާއި ބޭރުގައިވެސް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށްވުމަށް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި!

އައި.އޭ.އެސް މޯލްޑިވިއަން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް

1 ހަފްތާ ކުރިން

ސަރުކާރުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 12 ރަށެއްގައި ގާއިމްކުރާ 15 ފުޓްސަލް ދަނޑެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 12 ރަށެއްގައި ގާއިމްކުރާ 15 ފުޓްސަލް ދަނޑެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޒުވާނުންނަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ ޖެނެރަލް ޖިބްރީލް ރަޖޫބް އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި.

އަރަބި އަދި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާއި އަބަދުވެސް އެންމެގާތް އެއް ގައުމުކަމަށާއި ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނޭކަމަށެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް އައްޑޫ ސިޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ، މަރަދޫ ފޭދޫ، މަރަދޫ ހިތަދޫ އަދި ހުޅުމީދޫ ޒުވާނުންނާ ވަކިވަކިން ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ

1 މަސް ކުރިން

ކުޅިވަރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން "މުނިއުފާ" މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގައި އޮތް މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމްއެވެ.

1 މަސް ކުރިން