ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Sep 30

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ކުޅިވަރު އިޖްލާސް 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް މިނިސްޓާރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

1 ދުވަސް ކުރިން

5 ވަނަ އޭޝިއަން ބީޗް ގޭމްސް 2016 އަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖަންޓް ފުރައިފި

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ ހަތަރު އިވެންޓެއްގައި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒަޕާޓާ ރޭސިންގް އެންޑް ޕޮރޯ ވޯޓަރ ކްރޮސް ފްލައި ބޯރޑް ވޯރލްޑް ކަޕް 2016 ގެ އަށްވަނަ އިއްބަޑޭ އަށް

މިއީ ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒަޕާޓާ ފިފްތް އެނުއަލް ފްލައިބޯރޑް ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންްޝިޕް 2016 ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކޮށްދިނުމަށް އިބްރާހިމް ހުސެއިން (އިއްބަޑޭ)

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އިބްރާހިމް ހުސެއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބަކާއި އެކު އދ.މަހިބަދޫގައި ބޭއްވި ކިއްސަރު ޖޮބް އެކްސްޕޯ ނިންމާލައިފިއެވެ.

ެދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޖޮބް އެކްސްޕޯއަށ 1375 ޒުވާނުން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

އިސްމައިލިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފޯކްލޯރ ފެސްޓިވަލްއަށް ދިވެހި ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް ހަރުބީ

މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހަރުބީގެ 21 މެންބަރުންނެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ގައުމީ ފިރިހެން ހޭންޑްބޯލް ޓީމްއާއި ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓާރ އަބްދުލް މުހްސިން ހަމީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓާރ އަބްދުލްމުހްސިންވަނީ ގައުމީ ހޭންޑްބޯލް ޓީމްގެ ޖާރޒީ ޓީމާއި ހަވާލްކުރައްވާފައެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ބިއުޓިފުލް ޓިއާންޖިން އާރޓްސް ޓްރޫޕް އޮފް ޗައިނާ ގެ ހުށަހެޅުމެއް މާލޭގައި ބޭއްވުން

އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނައަދަދެއްގެ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ރ.އުނގޫފާރުގައި ހިންގި ބަށިބޯޅަ ރެފްރީސް އޮފިޝިއަލް ކޯސް ނިމިއްޖެ

ޖުމްލަ 24 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ވަނީ ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ.

1 މަސް ކުރިން