ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2017 Jan 21

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މާލެސިޓީގައި އަޅާފައިވާ 2 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމައި ދަނޑުތައް ހުޅުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު އާއި މިނިސްޓާރ އިރުތިޝާމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލެސިޓީގައި އަޅާފައިވާ 2 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމައި ދަނޑުތައް ހުޅުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު އާއި މިނިސްޓާރ އިރުތިޝާމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

ޤައުމީ އަންހެންޓީމުން ހިއްވަރާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ފުތަމަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ޤައުމަށް ރީތިނަން ހޯދައި ދިނުމަށް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އެދިވަޑައިގެންފި

ޤައުމީ އަންހެންޓީމުން ހިއްވަރާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ފުތަމަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ޤައުމަށް ރީތިނަން ހޯދައި ދިނުމަށް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އެދިވަޑައިގެންފި

1 ދުވަސް ކުރިން

ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތްތަކުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިއަހަރު ދެބައިވުމުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނޭ ކަމުގައި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތްތަކުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިއަހަރު ދެބައިވުމުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނޭ ކަމުގައި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

1 ދުވަސް ކުރިން

ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޖަރުމަނަށް ކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީ ޙާލިދުއާއި މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޖަރުމަނަށް ކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީ ޙާލިދުއާއި މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފްއާއި މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފްއާއި މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

ގއ.ކޮލަމާފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ޓާފް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ގއ.ކޮލަމާފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ޓާފް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

1 ދުވަސް ކުރިން

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑް ނައިޓްގައި މަގާމުތަކަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑް ނައިޓްގައި މަގާމުތަކަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

ރ.އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމި ޓާފް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރ.އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމި ޓާފް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

1 ދުވަސް ކުރިން

ތައިލެންޑްގައި އޮތް އެސްއީޕީފޯ އެސްޑީޖީސް ޔޫތު އެންބެސަޑަރ ސްޓަޑީ ޕޮރޮގުރާމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ތައިލެންޑްގައި އޮތް އެސްއީޕީފޯ އެސްޑީޖީސް ޔޫތު އެންބެސަޑަރ ސްޓަޑީ ޕޮރޮގުރާމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެ

1 ދުވަސް ކުރިން