ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Oct 21

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޔޫތް ލީޑާރޝިޕް ކޭމްޕް

ޔޫތް ލީޑާރޝިޕް ކޭމްޕް ނޮވެމްބަރ ތިނެއްގައި ފަށަނީ

1 ދުވަސް ކުރިން

އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަން އަށް ދިވެހި ކުޅިވަރު އާޢިލާއިން ހާއްސަ ޝުކުރެެއް

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާރޒީވަނީ ޗެއަރމަން އަށް އަރުވާފައެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

"ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް" ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކީ ނިންމާލައިފި

ގާތްގަޑަކަށް 2000 ހާ ރައްޔިތުންވަނީ މި ހަރަކާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ބައިވެރިވެފައި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒުވާނުންގެ އިނާމް 2016

މި އަހަރު ޒުވާނުންގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތަފާތު 11 ދާއިރާއަކުންނެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ހއ.އިހަވަންދޫގައި ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 35 ބައިވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ކުޅިވަރު އިޖްލާސް 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް މިނިސްޓާރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

5 ވަނަ އޭޝިއަން ބީޗް ގޭމްސް 2016 އަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖަންޓް ފުރައިފި

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ ހަތަރު އިވެންޓެއްގައި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒަޕާޓާ ރޭސިންގް އެންޑް ޕޮރޯ ވޯޓަރ ކްރޮސް ފްލައި ބޯރޑް ވޯރލްޑް ކަޕް 2016 ގެ އަށްވަނަ އިއްބަޑޭ އަށް

މިއީ ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ޒަޕާޓާ ފިފްތް އެނުއަލް ފްލައިބޯރޑް ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންްޝިޕް 2016 ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކޮށްދިނުމަށް އިބްރާހިމް ހުސެއިން (އިއްބަޑޭ)

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އިބްރާހިމް ހުސެއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

1 މަސް ކުރިން