ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Jul 29

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އެވިޑެންސް ބޭސްޓް ޕްރެކްޓިސް ކޮންފަރެންސަކީ މުޅި ދިވެހި ސިއްޚީ ދާއިރާއަށް ލިބޭ ބޮޑު އިންގިލާބެއް ކަމުގައި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ.

މި ކޮންފަރެންސްއަކީ ދިވެހި ސިއްޚީ ދާއިރާޢަށާއި އެ ދާއިރާގައި އުޅުއްވާ އެކި އެކި ބޭފުޅުން، ޚާޢްސަގޮތެއްގައި ނަރުހުންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަމުގައެވެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭސިކް ނެޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި 1 އެޕްރީލް 2016 އިން 10 އެޕްރީލް 2016 އަށް ބޭސިކް ނެޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ގދ.ހޯޑެއްދޫގައި ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ގދ.ހޯޑެއްދޫގައި 03 އެޕްރީލް 2016 އިން 16 އެޕްރީލް 2016 އަށް ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ގއ.ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް ނިމިއްޖެ

ގއ.ނިލަންދޫގައި 03 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް 16 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެތްލެޓިކްސް ލެވެލް 1 ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ކޯހެއް ފަށައިފި

ި 17 މާރިޗު 2016އިން 24 މާރިޗު 2016އަށް އެތްލެޓިކްސް ލެވެލް 1 ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ. މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 35 ބައިވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ލ.ގަމުގައި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

18 ފެބްރުއަރީ 2016އިން 23 ފެބްރުއަރީ 2016އަށް ލ.ގަމުގައި ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ލ.ގަމުގައި ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ލ.ގަމުގައި 12 މާރޗް 2016އިން 25 މާރޗް 2016އަށް ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ގއ.ނިލަންދޫގައި ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 22 ބައިވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ. އެއީ 12 ފިރިހެން ބައިވެރިންނާއި 10 އަންހެން ބައިވެރިންނެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއާ ޕްލޭނިން ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ކެރިއާ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

1 މަސް ކުރިން