ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Dec 06

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 13 ޖަމިއްޔާއަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި.

ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 13 ޖަމިއްޔާއަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސަރުކާރުންވަނީ 11 ދާއިރާއަކުން 13 ޖަމިއްޔާއަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފަ އެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕް ނިމުމަކަށް އައިސްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރެއްވި ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕް ނިމުމަކަށް އައިތްސްފިއެވެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޤައުމީ ވޮލީ ލީގް ފަށްޓަވާފި

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ހާލް ގައި ބޭއްވިގެންދިޔަ ވަރައް ޙާއްސަ ޖަލްސާ އަކާއެކު ޤައުމީ ވޮލީ ލީގް ވަނީ ފަށްޓަވާފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ރ.ރަސްގެތީމު ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސެލް ދަންޑު ހުޅުވައިފި

ރ.ރަސްގެތީމު ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ

1 މަސް ކުރިން

ނ.ވެލިދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިރު 145 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ހުއްދަދެވިފައި ވާކަމަށް ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނ. ވެލިދޫގައި ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ

1 މަސް ކުރިން

ވާރލްޑް ފޯރަމް އޮން ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ މިއަދު ދެކެމުންދަނީ މިއިން ދުވަހަކު ނުފެންނަފަދަ ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއްކަމަށް މިނިސްޓާރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ޔޫތް ލީޑާރޝިޕް ކޭމްޕް

ޔޫތް ލީޑާރޝިޕް ކޭމްޕް ނޮވެމްބަރ ތިނެއްގައި ފަށަނީ

1 މަސް ކުރިން

އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަން އަށް ދިވެހި ކުޅިވަރު އާޢިލާއިން ހާއްސަ ޝުކުރެެއް

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާރޒީވަނީ ޗެއަރމަން އަށް އަރުވާފައެވެ.

1 މަސް ކުރިން