ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Aug 28

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ބިއުޓިފުލް ޓިއާންޖިން އާރޓްސް ޓްރޫޕް އޮފް ޗައިނާ ގެ ހުށަހެޅުމެއް މާލޭގައި ބޭއްވުން

އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނައަދަދެއްގެ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

1 ގަޑި ކުރިން

ރ.އުނގޫފާރުގައި ހިންގި ބަށިބޯޅަ ރެފްރީސް އޮފިޝިއަލް ކޯސް ނިމިއްޖެ

ޖުމްލަ 24 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ވަނީ ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ.

1 ގަޑި ކުރިން

ހިޖާބް އަޅަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

މި ވޯރކްޝޮޕްގައި ޖުމްލަ 35 ފަރާތަކުން ބައިވެރވެފައިވޭ

1 ދުވަސް ކުރިން

ސްވެޑަންގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ލީގަށް ދިވެހި ދެ ކުޅުންތެރިން

ހަމަސް ދުވަހުގެ މި ދަތުރުގައި، މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީން ތަކަކާއި އަދި ސްވެޑަންގެ ލީގްގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ހުޅުވުން

މި މައުރިޒަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެ ކުދީންގެ މަސައްކަތްތަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

"އެން.ސީ.އޭ-އަލްކައުން މަދަހަ މުބާރާތް ރަންއަޑު 1437″ ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ދެއްވެވި އިނާމްގެ އިތުރުން ކުލިކް ކޮންޕިއުޓާރސް އާއި އަލްކައުންގެ ފަރާތުން ވަނީ އިނާމް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ކިއްސަރު ފެއަރ ގެ ތައްޔާރީތައް މަހިބަދޫގައި ފަށައިފި

މި ފެށޭ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 1 ން 2 ކަށް މަހިބަދޫގައި މި ފެއަރ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވޭ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޗައިނާގެ މާހައުލާއި ސަޤާފަތް ބަލާލުމުގެ ގޮތުން 10 ޒުވާނުން ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ޖުމްލަ 10 ބައިވެރިންނާއި އެއް އޮފިޝަލަކު ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ވަފްދު މިއަދު ފުރާފައިވާއިރު، މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިންނަށް ޗައިނާގެ ތަފާތު ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން