ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2017 Feb 28

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޗައިނާފަދަ ސަގާފަތަށް ލޯބިކުރާ ޤައުމަކުން ނަމޫނާ ލިބިގަނެ ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ދިވެހި އާދަތައް ދިރުވުމަށް ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ގޮވާލައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވީ ތާރީހާއި ސަގާފަތަކީ އެގައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި ގުޅިފައިވާކަމެއްކަމަށެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޗައިނީސް "ނިއު އިޔާ" ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ހައްސަ ޝޯ މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި އޮންނާނ

އެކްރޮބަޓްސް ކަލްޗަރަލް އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިވެންޓުގައި ތަފާތު ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ގދ. ތިނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއެްޔާގެ ނައިބު އޮނަރަބަލް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ބައްލަވާލައްވައިފި

މި ދަތުރުފުޅުގައި ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްދަ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެހެނިހެން މަޝްރުޢުތައްވެސް ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޝޫއަޗް ކަލެކްޓިވް އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް (އެން.ސީ.އޭ) ގުޅިގެން ކުރެހުންތެރިންގެ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި

ޝޫއަޗް ކަލެކްޓިވް އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް (އެން.ސީ.އޭ) ގުޅިގެން ކުރެހުންތެރިންގެ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އަދުގެ ޒުވާނުންގެ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އެކުދިންނަށް ލިބި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް މިއަދުގެ ޒުވާނުން ވުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އަދުގެ ޒުވާނުންގެ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އެކުދިންނަށް ލިބި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް މިއަދުގެ ޒުވާނުން ވުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒުވާނުންގެ މެނިފެސްޓޯގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަނކޮޅުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް

ޒުވާނުންގެ މެނިފެސްޓޯގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަނކޮޅުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަނީ

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަނީ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެހުމާއި މިއުޒިކު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެން.ސީ.އޭއާއި އަބްދުﷲ ފައުންޑޭޝަންއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެހުމާއި މިއުޒިކު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެން.ސީ.އޭއާއި އަބްދުﷲ ފައުންޑޭޝަންއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

1 ހަފްތާ ކުރިން